ISO 14001 – MANAGEMENT EKOLOGIE

Historie
Historie normy stejně jako u normy ISO 9001 do 80. let, kdy zejména v Západní Evropě a USA se začaly zpřísňovat zákony týkající se omezování emisí z průmyslové výroby. Požadavek na udržení emisních limitů pod kontrolou byl iniciačním impulsem vzniku všeobecné normy, která by řídila systém výroby podniku tak, aby dostál svým závazkům vůči životnímu prostředí. Dokonce v 90. létech v některých zemích měl podnik se zavedeným systémem podle ISO 14001 (nebo EMAS) jiný „vztah“ s kontrolními orgány než ostatní. V současné době ať již z interní potřeby mít pod kontrolou emise nebo z prestižních důvodů tvoří certifikace podle ISO 14001 téměř 15% a jedná se o druhou „nejpopulárnější“ normu.

Princip
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (například splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody normy pro firmy

  • Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí.
  • Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality.
  • Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik.
  • Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků.
  • Úspora energií a materiálových zdrojů.