Interní auditor kvality

Cílem školení je poskytnout přehled základních požadavků revize normy ISO 19011 „Směrnice pro auditování systémů managementu“, se zaměřením na změny. Opakování a přehled požadavků na systém managementu kvality dle ISO 9001 (předpokládá se základní orientace v oblasti ISO 9001).

Obsah školení

 • Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 – přehled s komentářem
 • Terminologie, definice, struktura norem
 • Norma ČSN EN ISO 19011:2019 a proces interního auditu
 • Principy auditování
 • Řízení programu auditů
 • Provádění auditu
 • Kompetence a hodnocení auditorů

Doba trvání kurzu:

 • 2 dny

Odborný garant:

 • Ing. Darina Škařupová

Metody výuky:

 • Přednášky, případové studie, týmová práce a modelové situace.

Forma ukončení:

 • Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšném zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
 • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
 • Dokončení auditu – zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
 • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
 • Nápravné opatření
 • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, nácvik hodnocení zjištění z auditu

Pozn.: Norma ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod pro auditování systémů řízení včetně stanovení zásad auditování, definuje zásady řízení programu auditů, provádění auditů systémů řízení, podstatně rozpracovává a upřesňuje požadavky v oblasti hodnocení způsobilosti osob zapojených do procesu auditování (což zahrnuje nejen auditory samotné a jejich týmy, ale např. i osoby odpovědné za řízení programu auditů, kterými mohou být např. manažeři kvality či BOZP), nově zavádí do procesu auditu analýzu rizik i bezpečnost informací.